Σπίτι > Προϊόντος > Μπαταρία λιθίου Ηλεκτρολύτης μπαταρίας

Ανθρακικό διμεθυλεστέρα (DEC)

    Διοξικός διαιθυλεστέρας (DEC) Εισαγωγή Το ανθρακικό διαιθύλιο (DMC) είναι μια οργανική ένωση με τον τύπο OC (OCH3) 2. Είναι άχρωμο, εύφλεκτο υγρό. Κατατάσσεται ως ανθρακικό εστέρα. Η ένωση αυτή έχει βρεθεί ως μέσον μεθυλίωσης. Dongke παρέχει DEC με υψηλή ποιότητα, ωραία εξυπηρέτηση και ...